logo
logo bip
WZP.6220.39.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 30.10.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji punktu tankowania autobusów polegającej na wyposażeniu istniejącego zbiornika na olej napędowy o pojemności 13m3 w drugi płaszcz osłonowy i wyposażenie go w elektroniczny system monitorowania szczelności. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 556/2 obręb Tarnowo Podgórne, Gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o., ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 22.07.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-10-30 08:59:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-10-30 08:59:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:18:46)