logo
logo bip
WZP.6220.17.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 22.05.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum dystrybucyjnego wyposażonego w magazyn wysokiego składowania wraz z zespołem socjalno-biurowym. Inwestycja projektowana jest na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 22/55 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.Decyzja została wydana na wniosek GOODMAN POLAND Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dnia 11.03.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-05-31 12:15:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-05-31 12:15:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:24:52)