logo
logo bip
WZP.6220.87.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 30.09.2013r.    

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), I N F O R M U J Ęo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na organizacji punktu zbierania odpadów, w tym złomu w Wysogotowie na działce o numerze ewidencyjnym 61/55 obręb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.Postępowanie prowadzone było na wniosek firmy Surowce Wtórne MENESIAK Sp. j., ul. Kościelna 36, 60-538 Poznań.Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, pok. 13.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

     Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

     Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-09-30 10:41:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-09-30 10:41:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-08-12 08:19:41)