logo
logo bip
Przedmiot działalności i kompetencje
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji,
2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,
żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,
4)    rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych,
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
7)    zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
8)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych,
9)    wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
10)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
11)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.Do głównych zadań przedszkola należy:

1)    udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach,
2)    sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 
3)    włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 17:54:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 17:54:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2014-09-30 17:54:06)