logo
logo bip
Dostęp do pozostałych informacji BIP
Dostęp do pozostałych informacji publicznych, nie udostępnionych w BIP, jest możliwy na wniosek, w dniach i godzinach pracy OSiR, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
- informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
- udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
- część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w halach sportowych.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2014-09-26 12:10:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2014-09-26 12:10:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2014-09-30 08:13:59)