logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 25 lipca 2010 r.

BOP.3411-64/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową lub przebudową nawierzchni dróg i chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 24 lipca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową lub przebudową nawierzchni dróg i chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej.

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

P.U.B. CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3 / 4

62-030   Luboń

w cenie  15.860,00 brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25 lipca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki