logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 7 października 2016 r.

ZP. 271.50.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 7 października 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji strychu na cele mieszkaniowe wraz z termomodernizacją budynku w Rumianku ul. Szkolna 13.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Lokator, u którego miały być wykonane roboty budowlane podjął decyzję o przeprowadzce w inne miejsce, w związku z tym prowadzenie prac adaptacyjnych strychu na cele mieszkaniowe jest bezzasadne.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.