logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 1 lipca 2013r.

ZP.271.31.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem budowa

oświetlenia drogowego ulic Jaworowej i Limbowej

 

 

Informuję, że w dniu 1 lipca 2013r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem budowa oświetlenia drogowego ulic Jaworowej i Limbowej w Sadach - Etap I.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.