logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu i wykonanie ulotek  oraz banerów autobusowychdla projektu pn.: "Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostepu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego"., szczegóły w załącznikach:

1. REGULAMIN POSTĘPOWANIA

2. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

3. ZAŁĄCZNIK 2 - UMOWA

4. ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE

5. ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ USŁUG

6. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAMÓWIENIA

Informujemy, że w dniu 14.11.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dot. przygotowania projektu i wykonania ulotek oraz banerów autobusowych dla projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” nr RPWP.03.03.03-30-0022/16, realizowanego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Postępowanie zostało przez Zamawiającego unieważnione z powodu braku ofert.

Protokół z postępowania Zamawiający udostępnia na wniosek uczestników postępowania złożony drogą mailową na adres fu@tarnowo-podgorne.pl