logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne na świadczeni eusług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć w Pałacu Jankowice, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.  zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia

3. zał. 2 - oferta

4. zał. 3 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia

5. zał.4 - wzór umowy