logo
logo bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.tarnowo-podgorne.pl


Tarnowo Podgórne: zakup sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 161115 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup sprzętu komputerowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r., szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.2. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty: Część 1 - minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi, Część 2 - minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi, Część 3 - minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi, Część 4 - minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 3.3. Wykonawca zaoferuje produkty o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 30 21 32 00-7, 30 21 31 00-6. 3.5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.21.31.00-6, 30.21.10.00-1, 30.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, e) Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego i parametrów oferowanych przez Wykonawcę z podaniem typu i producenta - wg załącznika nr 5 do SIWZ, f) Parametry techniczne podlegające punktacji - załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - parametry techniczne - 20
 • 3 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Budynek A, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zakup serwera.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r., szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.10.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. parametry techniczne - 20
  • 3. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r., szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. parametry techniczne - 20
  • 3. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zakup notebooka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - notebooka do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r., szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. parametry techniczne - 20
  • 3. okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zakup tabletów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tabletów do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r., szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 70
  • 2. parametry techniczne - 20
  • 3. okres gwarancji - 10

 

 Pobierz: SIWZ

wyjaśnienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

załączniki w wersji edytowalnej

wyjaśnienia2  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-07-27 10:49:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-07-27 10:49:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-10 11:55:03)