logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lusowie
Numer ogłoszenia: 250694 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 24.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lusowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lusowie. 3.1. Program funkcjonalny: W projekcie należy uwzględnić następujące funkcje: - 12 sal lekcyjnych ca dla 25 osób min. 60,0 m2 z zapleczami - 1 sala komputerowa - 1 sala językowa - salą korekcyjna ca 60,0 m2 - biblioteka z czytelnią - świetlica - bawialnia - pokój nauczycielski - szatnie w przyziemiu - gabinet logopedy - parking na 50 samochodów Należy zaprojektować łącznik między starym budynkiem i nowo projektowanym. Łącznik można usytuować na poziomie piwnic lub parteru. W zakres opracowania wchodzi także zaprojektowanie wymiany urządzeń na starym placu zabaw, termomodernizacja starej szkoły wraz z audytem energetycznym i opinią ornitologiczną, kotłownia dla całości obiektu, zlokalizowana w starym lub nowym budynku. Część projektowaną należy usytuować od strony ulicy Nowej lub od jeziora Lusowskiego. 3.2. Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmować będzie następujące etapy: Etap I - opracowanie koncepcji budynku (po jednej dla każdej lokalizacji tzn. od strony ulicy Nowej i od jeziora Lusowskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu - (koncepcja w formie rzutu na planie i wizualizacji, kolorowe wydruki oraz cyfrowa wersja 3D) oraz wersja ostateczna po wprowadzeniu uwag Zamawiającego, Etap II - opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach i złożenie wniosku w Starostwie o pozwolenie na budowę, Etap III - opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego budynku, Etap IV - nadzór autorski nad realizacją projektu. Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o m.in. następujące ustawy i rozporządzenia: -Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006.156.1118 j.t. z póżn. zm.) - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r z późn. zm.) - Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004r (Dz. U. z dnia 16 września 2004r z póżn. Zm.) Szczegółowy zakres poszczególnych etapów: Etap I - koncepcja jak wyżej Etap II - opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę Projekt budowlany musi także obejmować: - Wykonanie mapy dla celów projektowych w skali 1:500 - Wykonanie badań geotechnicznych - Uzyskanie decyzji środowiskowej - Uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów - Uzgodnienia p.poż,, sanepid, bhp, konserwator zabytków (jeśli konieczne) - Likwidacja kolizji z instalacjami wszelkiego typu dla potrzeb realizacji zadania - Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Etap III - opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego Projekt wykonawczy powinien zawierać: 1. zagospodarowanie terenu w granicy opracowania: ogrodzenie; drogi; podjazdy; chodniki; parkingi; oświetlenie terenu; przyłącza (wod. - kan., energetyczne , gazu, deszczówka); instalacja wody do zewnętrznego gaszenia pożaru; mała architektura 2. architektura wraz z detalami architektonicznymi 3. konstrukcja uwzględniająca rozwiązania wszystkich elementów konstrukcyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 4. instalacje wewnętrzne: wod. - kan.; c.w.u.; c.o.(źródłem ciepła dla całego zespołu wraz z siecią niskoparametrową jest kotłownia gazowa); projekt instalacji doprowadzającej gaz do kotła, przeprowadzić analizę możliwości i ekonomiki zastosowania jako wspomagających źródeł ciepła kolektorów słonecznych i pomp ciepła - ewentualnie projekty); elektryczne (rozdzielnie, rozdział na oświetlenie, gniazda, siłę, odgromowa, uziemienie); wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; instalacja przeciwpożarowa 5. instalacje telekomunikacyjne: okablowania strukturalnego, telefoniczna, internetowa, sygnalizacji włamania i napadu monitoringu, antenowa RTV, sygnalizacji p.poż., telewizji użytkowej, kanalizacja teletechniczna na terenie działki Inwestora 6. przyłącza: wod. - kan.; gaz; deszczówki 7. wytyczne do projektu BIOZ 8. wszystkie projekty wykonawcze powinny zawierać rozwiązania szczegółów niezbędne do prawidłowej realizacji zadania 9. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Etap IV - nadzór autorski nad realizacją projektu 1. Sporządzanie, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 2. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 3. Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 4. Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego, 5. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym etapu budowy, procedurach rozruchu, 6. Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 7. Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 8. Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót. 3.3. Projektant zobowiązany jest dostarczyć dokumentację w następujących ilościach formie: - Koncepcja - 2 egz. - Projekt budowlany - 5 egz. - Projekt wykonawczy - 5 egz. - Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiary robót - 3 egz. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz - Wersja elektroniczna: projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wytyczne do projektu BIOZ w formacie .dwg lub innym z przeglądarką; kosztorysy, przedmiary w formacie .ath, (każde opracowanie na osobnej płycie CD). 3.4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 3.5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju prac.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch projektów budowy budynków użyteczności publicznej (zgodnie z definicją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r z póź. zm. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) każdy o powierzchni użytkowej co najmniej 1 500 m2.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • osoba lub osoby realizujące zamówienie muszą wykazać stosowne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń, tj.: - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności. - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności. Do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - termin wykonania etapu 2 - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności w następujących przypadkach: 1) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 2) Wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy pod warunkiem, że w momencie złożenia do organu, przedmiot zamówienia lub jego część był kompletny z punktu widzenia umowy i właściwych przepisów, 3) Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 4) wystąpienia okoliczności formalno-prawnych uniemożliwiających realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia. 5) Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do realizacji umowy, o których Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 6) Zmiany przepisów prawa; 7) Udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego; 8) Wydania polecenia zmiany. Wykonawca, wnioskując o zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż zaszły ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonywaniu prac, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny umownej przedmiotu umowy wymagać będzie wykazania przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Zgłoszenie żądania przez Wykonawcę wymagać będzie udokumentowania poniesionych kosztów. Zamawiający dokona weryfikacji żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym w pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wszystkie prace w nieprzekraczalnych terminach: Etap 1 (opracowanie koncepcji budynku) - do 2 tygodni od podpisania umowy, Etap 2 (opracowanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) - do 28.12.2015r. Etap 3 (opracowanie projektu wykonawczego) - do 28.12.2015r. Etap 4 (nadzór autorski) - od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonawstwo robót do momentu zakończenia robót i otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Przewidywany termin zakończenia robót: do końca 2017r. 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Pobierz: SIWZ

wyjaśnienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-09-24 11:26:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-09-24 11:26:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-10-07 11:05:25)