logo
logo bip

UWAGA zmiana SIWZ nowy termin składania ofert 27.08.2015 godz. 10:00

Tarnowo Podgórne: budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły w Tarnowie Podgórnym
Numer ogłoszenia: 201802 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły w Tarnowie Podgórnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5 w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.2. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5 oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej. Zamówienie obejmuje: ETAP 1 - opracowanie koncepcji -Opracowanie koncepcji instalacji fotowoltaicznej do akceptacji Zamawiającego - Przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli, dobór odpowiedniej ilości i rodzaju paneli i innych elementów systemu fotowoltaicznego ETAP 2 - opracowanie dokumentacji projektowej - Uzgodnienie dokumentacji u niezbędnych organów - Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadania) we wszystkich branżach (m.in. budowlanej, instalacji elektroenergetycznych, instalacji odgromowej, przyłączenia do sieci energetycznej) zapewniających realizację wszystkich prac - Opracowanie tabeli elementów scalonych stanowiącej podstawę do rozliczenia wykonanych robót - Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Przygotowanie niezbędnych opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko - zgodnie z obowiązującymi przepisami - Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami ETAP 3 - budowa instalacji fotowoltaicznej - Dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznej, kontrolno-pomiarowej, zabezpieczającej i odgromowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym z przygotowaniem miejsca montażu, uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach - Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanego systemu instalacji fotowoltaicznej - Opracowanie i przekazanie w dniu podpisania protokołu odbioru instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi - Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz. - Udział w Radach Budowy - 1 x w tygodniu Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej: - Koncepcja ostateczna - 1 egz. - Projekt budowlany - 6 egz. - Projekty wykonawcze - 4 egz. każdej branży - Wersja elektroniczna projektów w formacie pdf, ath, dwg Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym załączonym do SIWZ. 3.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, należytą starannością, Polskimi Normami oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego. 3.4. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat od daty końcowego odbioru robót, przy czym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na główne elementy urządzeń na okres: 1) na panel słoneczny: 12 lat oraz 30 lat na min 80% mocy, 2) na falowniki solarne: minimum 60 miesięcy (Zamawiający informuje, że długość okresu gwarancji na falowniki solarne stanowić będzie kryterium oceny ofert.), 3) na konstrukcję : 10 lat, 4) na pozostałe instalacje: 5 lat, 5) na roboty montażowe: 3 lata. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych na budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru. 3.5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 3.6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 3.7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 45000000-7, 45310000-3, 45261215-4, 09331200-0, 71000000-8. 3.8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: - zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, - zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP i p. poż., - pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia, - zapłata opłat za składowanie odpadów, - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania i odbioru robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia, - likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy. 3.9. Zadanie jest finansowane z krajowych środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.26.12.15-4, 09.33.12.00-0, 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, w tym co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 80 kWp. Uwaga: Poprzez instalację fotowoltaiczną Zamawiający rozumie co najmniej system składający się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, systemu mocowania, zabezpieczeń i przewodów instalacji wewnętrznej montowany na budynku, tarasie lub jako instalacja wolnostojąca. Za jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy dla jednego zamawiającego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest zapewnienie co najmniej jednej osoby: 1. posiadającej uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej, 2. kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane w branży elektrycznej,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko robót budowlanych, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w przypadku gdy: - warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy (przedłużenie nie dotyczy typowego okresu zimowego obejmującego miesiące grudzień, styczeń, luty) - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, - wystąpią roboty dodatkowe, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy - wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy - wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy - wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne 3. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła: - zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w pkt. 6 ppkt. 1 SIWZ, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę. - zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4. Zmiana kierowników budowy, wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, przedstawieniu stosownych dokumentów koniecznych do prowadzenia budowy oraz wpisu do Dziennika Budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 1. Zamówienie należy wykonać w terminie: Etap 1 - 2 tygodnie od podpisania umowy Etap 2 - 5 tygodni od zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji Etap 3 - do 23.12.2015r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ wraz z dokumentacją

  wyjaśnienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia2

Zmiana siwz

zmiana ogłoszenia

załączniki w wersji edytowalnej