logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: wykonanie projektu przebudowy pasa drogowego i budowy kanalizacji deszczowej ul. Wierzbowej w Wysogotowie
Numer ogłoszenia: 84904 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie projektu przebudowy pasa drogowego i budowy kanalizacji deszczowej ul. Wierzbowej w Wysogotowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projekt przebudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Długiej do ul. Skórzewskiej i budowy kanalizacji deszczowej, wraz z nadzorem autorskim. 1. Zakres opracowania Kategoria drogi: - droga gminna - długość odcinka - około 1700 m Jezdnia: - szerokość 6,0 m - ograniczona krawężnikiem - nawierzchnia asfaltowa Pasy zieleni: - brak Oświetlenie uliczne: - nie dotyczy Odwodnienie: - częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej - Projekt kanalizacji deszczowej od ul. Długiej do posesji o nr geodezyjnym 227/7 (po prawej stronie ul. Wierzbowej jadąc od ul. Bukowskiej) - odcinek około 875 m 2. Wymagania Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: - Mapa do celów projektowania dróg- numeryczna skala 1: 500 - Dokumentacja geotechniczna - Dokumentacja formalno-prawna, - Materiały do uzyskania decyzji ZnRID - Projekt budowlany z projektami branżowymi (kanalizacja deszczowa, zieleń i inne wg potrzeb) - Projekt wykonawczy jw. - Projekty podziału z czasowymi zajęciami do uzyskania ZnRID - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, - Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych - Kosztorys inwestorski. - Decyzja środowiskowa i inne wg potrzeb. SZATA GRAFICZNA Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: - zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, - część opisowa opracowana za pomocą komputerowego edytora tekstów, - jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, - ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, - całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis treści, - rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, - każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Ponadto wymaga się aby: - części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, - obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego i należy przekazać łącznie z podkładem sytuacyjno wysokościowym. Ponadto dokumentację przetargową należy przekazać w wersji elektronicznej i tak: - pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy, pliki graficzne - format *.pdf lub *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 - 400 dpi Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych Mapa do celów projektowania dróg Mapa do celów projektowania w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka. Dokumentacja formalno-prawna Aktualne mapy stanu prawnego wraz z wypisami z rejestru gruntów. Wykonawca przygotuje i przedstawi materiały konieczne do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (w szczególności decyzji środowiskowej). Projekt budowlany i wykonawczy Szczegółowy zakres i forma projektu powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3, w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz w warunkach technicznych. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu jest : - możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, - potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. W skład projektu wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 1. Dokumentacja geotechnicza 2. Projekt przebudowy wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 3. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: - plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą - materiał do uzgodnienia ZUDP, - decyzja środowiskowa i inne wg potrzeb. 4. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem. 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych m.in. projektu przebudowy drogi gminnej, projekty branżowe. 6. Rysunki: - plan orientacyjny - plan sytuacyjny w skali 1:500 - profile podłużne, plany warstwicowe - przekroje poprzeczne - przekroje normalne i konstrukcyjne - schemat tyczenia - projekt odwodnienia - projekty branżowe - zatwierdzony projekt organizacji ruchu Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia z wyłączeniem decyzji administracyjnych. Materiały niezbędne do uzyskania w/w decyzji w ilościach koniecznych do ich uzyskania przygotuje i przekaże Zamawiającemu Wykonawca Dokumentacja przetargowa Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie załącznik do SIWZ dla przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać w kolejności (spięte razem): a) Stronę tytułową b) Zawartość dokumentacji przetargowej c) Zbiorcze zestawienie kosztów ZZK (jeżeli są oddzielne kosztorysy ofertowe) uwzględniające 23% podatku VAT d) Tabele Elementów Rozliczeniowych (ślepe kosztorysy). Pozycje TER powinny być takie same jak pozycje Kosztorysu Inwestorskiego e) Przedmiary robót f) Specyfikacje Techniczne ST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem g) Krótki opis h) Część rysunkową (plan orientacyjny, plan sytuacyjny) Uwaga: Całość dokumentacji przetargowej dostarczyć na 2 płytach CD w wersji PDF i Ślepy kosztorys oraz ZZK wraz z zapisanymi formułami musi być dostarczona Zamawiającemu także w formacji danych kompatybilnych z MS Excel. Kosztorys inwestorski Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Kosztorys inwestorski powinien zawierać : 1. Kosztorys inwestorski czyli wypełnioną TER z dokumentacji przetargowej. Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych (SST), nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Sposób dochodzenia do cen jednostkowych może być wg KNR. 2. Zbiorcze Zestawienie Kosztów. Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel. Uwaga: Wykonawca projektu będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zadawane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty przewidziane do realizacji na podstawie tej dokumentacji projektowej. Odpowiedzi należy przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie i w wersji elektronicznej. Uwaga: Dokumentację w całości na roboczo uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu. Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: - Mapa do celów projektowania dróg - 1 egz. w wersji elektronicznej + egzemplarze dla potrzeb projektowania, - Dokumentacja formalno-prawna -1 egz. dla Zamawiającego - Dokumentacja geotechniczna - 3 egz. - Projekty podziału - 5 egz. - Projekt organizacji ruchu - 5egz, - Projekt budowlany i projekt wykonawczy 5 egz, (drogowe i wszystkich branż) - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi - 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, - Dokumentacja przetargowa - 2egz, - Kosztorys inwestorski - 2 egz, - Materiały do ZnRID - 4egz. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach ww. opracowania projektowe; w wersji elektronicznej na nośniku CD 2 egz.: W załączeniu: mapa sytuacyjna terenu. Etap II. Nadzór autorski nad wykonaniem projektu przebudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Długiej do ul. Skórzewskiej i budowy kanalizacji deszczowej. 1. Nadzór autorski pełniony przez Wykonawcę obejmuje: a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami, b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie Wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji, c) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej. 2. Wykonawca pełni nadzór autorski w formie pobytów na terenie budowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w miarę potrzeb realizacyjnych, jednakże nie mniej niż jeden pobyt na budowie w ciągu miesiąca). 3. Za nadzór autorski uważa się również wykonanie przez projektanta niezbędnych do pełnienia nadzoru autorskiego czynności poza terenem budowy, a w szczególności konsultacje z wytwórcą lub dostawcą maszyn, urządzeń, materiałów, uzgodnienia w siedzibie zamawiającego, Wykonawcy, względnie w siedzibie organu administracji państwowej lub gospodarczej albo innej osoby trzeciej w związku z realizacją zadania. Termin pełnienia nadzoru: do czasu zakończenia budowy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji istnieje możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego w części dotyczącej nadzoru autorskiego. Zamawiający może zmienić termin zakończenia realizacji zamówienia w związku z przedłużająca się procedurą administracyjną.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zamówienia: - etap I (opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem zamiaru wykonania robót drogowych/wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej) do dnia 31.10.2014r. - etap II (nadzór autorski) - od momentu rozpoczęcia do czasu zakończenia budowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ wraz z mapami

wyjaśnienia

formularz ofertowy

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana terminu składania i otwarcia ofert