logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 55828 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa , ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 8146482, faks 61 8959364.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gjo-tarnowopodgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja kolonii letnich dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wykonawca musi spełnić następujące wymagania: - zakwaterowanie podczas pięciu bezpośrednio następujących po sobie 7-dniowych turnusów (w każdym turnusie bierze udział 50 osób - 45 uczestników plus 4 opiekunów i 1 kierownik kolonii) w miejscowości nadmorskiej w Polsce, w odległości nie większej niż 300 km od siedziby Zamawiającego. - OŚRODEK -Zakwaterowanie zorganizowane w budynku murowanym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kampingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku, a drzwi do pokoi muszą wychodzić na wspólny korytarz w budynku. Pokoje maksymalnie 4 -osobowe z łazienkami (pełen węzeł sanitarny) lub segment z dwoma pokojami i wspólną łazienką (pełen węzeł sanitarny). W pokojach łóżka pojedyncze, liczba osób w pokoju od 2-4, a w segmencie nie może być większa niż osiem osób. Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania w pokojach z łóżkami piętrowymi. Pokoje i segmenty nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble: co najmniej szafa ubraniowa, stolik, krzesła, łóżka. Woda ciepła bez ograniczeń. Teren ośrodka musi być ogrodzony, z wydzielonym miejscem do rekreacji, urządzeniami do zabaw ruchowych plac zabaw dla dzieci i ćwiczeń, stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki i/lub koszykówki, miejsce na ognisko, plac do tańca/zajęć ruchowych. W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć świetlicowych (ok. 100 m²) odpowiednio wyposażona w stoły i krzesła, a także w dodatkowe sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć rekreacyjnych np. stół do ping - ponga, piłkarzyki, piłki, rakietki oraz sprzęt nagłaśniający umożliwiający organizację dyskotek. Zamawiający wymaga, aby na terenie ośrodka znajdował się basen kryty (usytuowany w budynku znajdującym się na terenie ośrodka), do którego wykonawca zapewni dostęp na minimum jedną godz. dziennie, w każdym turnusie dla każdego uczestnika. -Obiekt kolonijny w odległości do 100 metrów do plaży z miejscem umożliwiającym kąpiel. Odległość należy mierzyć wzdłuż drogi przeznaczonej do ruchu pieszego; kąpielisko musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i czystości wody. Opiekę ratownika zapewnia Wykonawca. - terminy poszczególnych turnusów w okresie między 28 czerwca 2014 r. a 2 sierpnia 2014 r.: I turnus - 28 czerwca do 5 lipca, II turnus - 5 lipca do 12 lipca, III turnus - 12 lipca do 19 lipca, IV turnus - 19 lipca do 26 lipca, V turnus - 26 lipca do 2 sierpnia, - zapewnienie całodziennego wyżywienia - 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (posiłki do napojów). Wszystkie posiłki w systemie stół szwedzki. Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się i kończy obiadem (w dniu wyjazdu dodatkowy obiad). Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną. -zapewnienie całodobowej opieki medycznej (lekarz i pielęgniarka na wezwanie) dla grupy; W dniu rozpoczęcia kolejnego turnusu pielęgniarka zobowiązana jest do przeprowadzenia profilaktycznej kontroli czystości. - zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.).Transport odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia - spod Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Zamawiający zapewnia kierownika kolonii i opiekę wychowawców podczas każdego z turnusów. - Zamawiający ubezpiecza uczestników kolonii we własnym zakresie. - Prawo opcji - ilość osób uczestniczących w każdym z turnusów może ulec zmianie w zakresie plus/minus 3 osób. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia tej zmiany rozliczając koszty po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci oraz miejsc spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po jej podpisaniu. - Zamawiający we własnym zakresie zgłosi do Kuratorium Oświaty organizację kolonii..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie zorganizowania, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch kolonii letnich łącznie dla minimum 90 dzieci wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko tych usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, b) opis i plan obiektu wraz ze zdjęciami obiektów, w których realizowane będzie zamówienie (w tym zdjęcia pokazujące pokoje, pomieszczenia rekreacyjne, teren wokół ośrodka, basen, stołówkę) (zdjęcia na płycie CD), materiały reklamowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl; www.gjo-tarnowopodgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym ul. Sportowa 1, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ

załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-02-18 09:17:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-02-18 09:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-13 11:09:50)