logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 53022 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa , ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 8146482, faks 61 8959364.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gjo-tarnowopodgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja kolonii letnich dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wykonawca musi spełnić następujące wymagania: - zakwaterowanie podczas pięciu bezpośrednio następujących po sobie 7-dniowych turnusów (w każdym turnusie bierze udział 50 osób - 45 uczestników plus 4 opiekunów i 1 kierownik kolonii) w miejscowości nadmorskiej w Polsce, w odległości nie większej niż 300 km od siedziby Zamawiającego. -OŚRODEK -Zakwaterowanie zorganizowane w budynku murowanym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kampingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku wraz z kadrą wychowawców. Pokoje maksymalnie 4 -osobowe z łazienkami ( pełen węzeł sanitarny) lub segment z dwoma pokojami i wspólną łazienką ( pełen węzeł sanitarny). W pokojach łóżka pojedyncze ( nie mogą być piętrowe), liczba osób w pokoju od 2-4, a w segmencie nie może być większa niż osiem osób. Pokoje i segmenty nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble: co najmniej szafa ubraniowa, stolik, krzesła, łóżka. Pokoje posiadają odpowiednią liczbę (w stosunku do liczby miejsc w sypialnych w pokoju) krzeseł, stół lub ławę, szafę z miejscem do wieszania ubrań i półkami), stoliczki nocne. Pokoje czyste, odmalowane, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń. Teren ośrodka musi być ogrodzony, z wydzielonym miejscem do rekreacji, urządzeniami do zabaw ruchowych (plac zabaw dla dzieci) i ćwiczeń, stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki i/lub koszykówki, miejsce na ognisko, plac do tańca / zajęć ruchowych. W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć świetlicowych (ok. 100 m²) odpowiednio wyposażona w stoły i krzesła, a także w dodatkowe sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć rekreacyjnych np. stół do ping - ponga, rakietki oraz sprzęt nagłaśniający umożliwiający organizację dyskotek. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych. Zamawiający wymaga, aby na terenie ośrodka znajdował się basen, do którego wykonawca zapewni bezpłatny dostęp na minimum jedną godz. dziennie, w każdym turnusie dla każdego uczestnika. Basen musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. - Obiekt kolonijny w odległości do 350 metrów do plaży z miejscem umożliwiającym bezpieczną kąpiel. Odległość należy mierzyć wzdłuż drogi przeznaczonej do ruchu pieszego; kąpielisko, do którego liczona jest odległość musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i czystości wody. Opiekę ratownika zapewnia Wykonawca (podczas kąpieli ratownik jest tylko do dyspozycji kolonii Zamawiającego). Wykonawca dostarcza kierownikowi kolonii kopię umowy z ratownikiem w pierwszy dzień danego turnusu. - terminy poszczególnych turnusów w okresie między 27 czerwca 2015 r. a 1 sierpnia 2015 r.: I turnus - 27 czerwca do 4 lipca, II turnus - 4 lipca do 11 lipca, III turnus - 11 lipca do 18 lipca, IV turnus - 18 lipca do 25 lipca , V turnus - 25 lipca do 1 sierpnia, - zapewnienie całodziennego wyżywienia - 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (posiłki do napojów). Wszystkie posiłki w systemie /stół szwedzki/. Dopuszcza się obiad serwowany. Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się i kończy obiadem (w dniu wyjazdu dodatkowy obiad). Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną. Wykonawca zapewnia stały dostęp do wody pitnej. -zapewnienie całodobowej opieki medycznej: pielęgniarka na miejscu i lekarz na wezwanie. - zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.).Transport odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia - spod Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Zamawiający zapewnia kierownika kolonii i opiekę wychowawców podczas każdego z turnusów. - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej raz w każdym turnusie dodatkowe atrakcje np.: animatora, magika, zajęcia taneczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe (np. zumba) itp. - Zamawiający ubezpiecza uczestników kolonii we własnym zakresie. - Prawo opcji - ilość osób uczestniczących w każdym z turnusów może ulec zmianie w zakresie plus/minus 3 osób. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia tej zmiany rozliczając koszty po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci oraz miejsc spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego przed wyborem oferty najkorzystniejszej. - Zamawiający we własnym zakresie zgłosi do Kuratorium Oświaty organizację kolonii..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie zorganizowania, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech kolonii łącznie dla minimum 200 dzieci wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko tych usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, b) opis i plan obiektu wraz ze zdjęciami (zdjęcia na płycie CD), materiały reklamowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - standard obiektu - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany terminu realizacji umowy: Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia kolonii w pierwszym turnusie od 28 czerwca i analogicznie kolejne turnusy z przesunięciem o jeden dzień rozpoczęcia turnusu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gjo-tarnowopodgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Jednostka Oświatowa Gminy Tarnowo Podgórne ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 13:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym ul. Sportowa 1, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ