logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 243688 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu tj. utwardzone dojścia, dojazd, miejsca parkingowe oraz projekt zieleni. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ETAP 1 - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu b) Wykonanie projektu zieleni c) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż d) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia e) Przygotowanie niezbędnych opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko - jeżeli wymagane f) Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż g) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów inwestycji h) Przygotowanie oraz złożenie w Starostwie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami ETAP 2 - nadzór autorski a) Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej c) Uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. d) Kontrola prac budowlanych, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany projektu, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego e) Udział w Radach Budowy - na wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy f) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorze końcowym budowy g) Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami h) Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót Załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja opracowana przez Consultor Sp. z o.o. ul. Pietrusińskiego 19; 61-418 Poznań, która stanowić będzie podstawę do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu. Właścicielem majątkowych praw autorskich jest firma Consultor Sp. z o.o., która nie przekazała majątkowych praw autorskich do opracowywania projektów zależnych przez innego autora. Rozwiązania projektowe należy uzgadniać z pracownią projektową Consultor Sp. z o.o., która jest autorem koncepcji stanowiącej załącznik do SIWZ. Koszty w/w uzgodnień pokryje Zamawiający na podstawie odrębnej umowy zawartej z firmą Consultor Sp. z o.o. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją obiektu. W zakres dokumentacji projektowej wchodzi: - projekt budowlany - 6 egz. - kompletny projekt wykonawczy wielobranżowy - 3 egz. - projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. - projekt zieleni - 5 egz. - przedmiar robót - 2 egz. - kosztorys inwestorski - 1 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz. - wersja elektroniczna projektów (format pdf) wraz z przedmiarami robót (format ath i xls)) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na nośniku CD - 2 egz. Projektant zobowiązany będzie również do: - wykonania aktualnych map zasadniczych dla celów projektowych - wykonania badań geologicznych dla celów projektowych - wystąpienia do gestorów mediów o wydanie aktualnych warunków przyłączeniowych - wystąpienia do innych instytucji celem uzyskania wszystkich niezbędnych wymaganych uzgodnień dla potrzeb projektowych oraz dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę - wykonania i dołączenia do dokumentacji wyliczenia współczynników potwierdzających, że spełnione są wymagania izolacyjności cieplnej i inne związane z oszczędnością energii zgodnie zał. nr 2 do RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wyniki wyliczeń muszą być przedstawione Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane - uzyskanie pozwolenia na budowę na przedmiotowe zadanie. Teren objęty opracowaniem Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: Działa nr 105/2 o pow. 0.1820 ha Część działki nr 105/3 o pow. 0,3475 ha Działka nr 105/4 o pow. 0,0105 ha Projekty muszą być wykonane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późniejszymi zmianami - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r. z późniejszymi zmianami - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami - aktualnie obowiązującymi - na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę - warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz.U. nr 75 z późniejszymi zmianami, - aktualnie obowiązującą wersją Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie przez Projektanta ostatecznej akceptacji zamawiającego co do zastosowanych rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. FUNKCJA BUDYNKU Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony Piwnica - magazyn o pow. ok. 130 m² - dwie sale konferencyjne z możliwością łączenia o pow. ok. 100 m² - dwa pomieszczenia archiwalne o pow. ok. 20 m² każde - pomieszczenia techniczne: np. serwerownia, kotłownia Parter Na parterze mają znajdować się dwa wydziały Urzędu Gminy (Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Finansowy), salka konferencyjna oraz hol w którym znajdować się będzie biuro informacji oraz filia banku W Wydziale Spraw Obywatelskich pracować będzie 6 pracowników w tym kierownik wydziału. W Wydziale Finansowym pracować będzie 9 pracowników w tym kierownik wydziału. Dla każdego wydziału należy przewidzieć aneks kuchenny oraz podręczny magazyn. Wydziały te mają mieć swoją wewnętrzną komunikację - zgodnie z przedstawiona koncepcją. Piętro Na piętrze budynku mają znajdować się dwie jednostki gminne (Gminna Jednostka Oświatowa i Ośrodek Pomocy Społecznej) W Gminnej Jednostce Oświatowej pracować będzie 11 osób w tym dyrektor jednostki, główna księgowa, radca prawny. Jednostka ta ma pracować w otwartej przestrzeni z wyłączeniem samodzielnych stanowisk(tj. dyrektor jednostki, główna księgowa, radca prawny). W Ośrodku Pomocy Społecznej pracować będzie 16 pracowników w tym kierownik ośrodka. Dla każdego wydziału należy przewidzieć aneks kuchenny, podręczny magazyn oraz pomieszczenie wspólne - salka spotkań z interesantami. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE - Budynek ma być wyposażony w niezbędne instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, alarmową, wentylacyjną, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni gazowej, strukturalną z serwerownią, klimatyzacyjną, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w zakresie komunikacji i holu. - Rozwiązania konstrukcyjne powinny zapewnić dla budynku ekonomiczną realizację przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa użytkowania budynku. Preferowana jest technologia tradycyjna. - Niezbędne jest zapewnienie dostępu do budynku osób niepełnosprawnych. - Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych ma być wykonana z kostki betonowej drogowej w kolorze ustalonym z Zamawiającym w trakcie opracowywania projektu. - Zaprojektowany budynek musi spełniać wymogi domu energooszczędnego tzn., że ilość energii potrzebnej do ogrzewania 1m² powierzchni budynku w ciągu roku powinna się mieścić w przedziale 30-70kWh/m²/rok. Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do wystąpienia o dotacje w ramach Programu Efektywne Wykorzystanie Energii część IV LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch projektów budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000m2 każdy),
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • osoba lub osoby realizujące zamówienie muszą wykazać stosowne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń, tj.: - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności, - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności. - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji teletechnicznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej specjalności. Do oferty wykonawca składa oświadczenie w formie wykazu wg wzoru załączonego do siwz, przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego w sytuacji gdy okoliczności formalno-prawne uniemożliwią realizację zamówienia w umówionym terminie. Ewentualne wydłużenie terminu będzie proporcjonalne do okoliczności wywołujących zwłokę w realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia przeszkód lub przerw w wykonywaniu prac, Projektant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu na piśmie w celu rozstrzygnięcia o wynikających z tego skutkach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wszystkie prace w nieprzekraczalnych terminach: Etap 1 - do 28.11.2014r. Etap 2 - od momentu rozpoczęcia procedury przetargowej do momentu zakończenia budowy tj. do końca 2017r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ + koncepcja

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-21 14:38:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-21 14:38:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-31 10:20:32)