logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: dostawa krzeseł do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie
Numer ogłoszenia: 222664 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa krzeseł do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie. A. Wymagane parametry krzeseł: 1. Krzesło sztaplowane z podłokietnikami 2. Ilość krzeseł: 312 sztuk 3. Rama: wykonana ze stali giętej z czterema nogami minimum ø 16 x 2mm, z integrowanym systemem łączenia w rzędy wykonanym z min. ośmio milimetrowego pręta metalowego. Tylne nogi wraz z podłokietnikiem wykonane z jednego giętego stalowego elementu. Spawany z resztą stelaża metodą TIG. Otwory w metalu zakończone plastikowymi zatyczkami. 4. Wykończenia ramy krzesła: Aluminium chromowane o zwiększonej wytrzymałości powłoki o grubości 20 - 25 mikrometra. Stopki fotela: plastikowe, przystosowane do każdego rodzaju podłoża 5. Oparcie i Siedzisko: Wykonane z min. 10 mm grubości, wysokiej jakości dziewięcio warstwowej sklejki bukowej. Klasa A drewna po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Siedzisko ergonomiczne, zapewniające wysoki komfort użytkowania. Oparcie wyprofilowane tak żeby zapewnić podparcie odcinka lędźwiowego. Możliwość sztaplowania do 6 foteli. 6. Łączenia pomiędzy ramą i elementami sklejkowymi: Łączenia wykonane za pomocą czterech śrub M5, elementy dystansowe wykonane z wysokiej jakości poliamidu ze integrowanymi osłonami zabezpieczającymi fotel podczas sztaplowania. Śruby mocujące wkręcone w metalowe inserty zabezpieczające przed przekręceniem. 7. Wykończenia elementów drewnianych: Sklejki podwójnie lakierowane, UV utwardzalnym bezpiecznym dla środowiska lakierem z dodatkiem na trudno zapalność. 8. Wymiary: 1) Szerokość całkowita: ca 55,00 cm (+/- 2cm) 2) Głębokość całkowita: ca 55,00 cm (+/- 2cm) 3) Wysokość: ca 86,00 cm (+/- 2cm) 4) Wysokość podkolanowa: ca 45,0 cm (+/- 2cm) 5) Waga ca 6,5 kg (+/- 0,5 kg) 9. Dodatki: Nakładka tapicerska wykonana z min. 4 mm sklejki bukowej powlekana min. 20 mm warstwą wykonaną z pianki poliuretanowej (gęstość ca. 35 kg/m2), przytwierdzone do siedziska. Całość przymocowana do całego siedziska za pomocą czterech śrub. Kolor tapicerki-granatowy. Wózek do przewozu sztaplowanych krzeseł. B. Zmawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. C. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. D. Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 39.11.00.00-6..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, b) opis, rysunki, fotografie, itp. proponowanych krzeseł zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pkt. 3 ppkt. 9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ

wyjaśnienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-03 11:20:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-03 11:20:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-14 14:11:49)