logo
logo bip
Aktualne
dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek

Ogłoszenie nr 567986-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, krajowy numer identyfikacyjny 55112500000000, ul. ul. Poznańska  115 , 62-080  Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowo-podgorne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tarnowo-podgorne.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, budynek A, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek
Numer referencyjny: WOP.271.26.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu niepełnosprawnych dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły/placówki oświatowej i z powrotem, w dniach w których odbywają się nauki szkolne tj. kiedy odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub uroczystości szkolne, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie transportu. 2. Zamówienie obejmuje okres od 1.09.2019r. do 31.08.2020r. 3. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były „na wyłączność”, tzn. że Zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez zamawiającego. 4. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić następujące założenia: 1) dziecko powinno być dowiezione do szkoły (przedszkola), w takim czasie, aby mogło rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z planem, czas oczekiwania na zajęcia nie może być dłuższy niż 30 minut. 2) rozkłady zajęć lekcyjnych wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej ze szkół przed realizacją zadania oraz każdego roku z dniem rozpoczęcia roku szkolnego. 3) Wykonawca ma obowiązek ustalić, w porozumieniu z Zamawiającym, szczegółowe godziny kursów z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły i przedszkola oraz rodzicami - opiekunami uczniów (na podstawie tygodniowego planu lekcji uczniów). Wykonawca zapewni każdemu dziecku, na danej trasie, dowóz do szkoły (przedszkola) na czas, jak również powrót do domu. Dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak łącznie niż 1 godz. 45 min. dziennie. 4) rozkład przewozów winien uwzględniać przewóz jednorazowo większej liczby dzieci. Kursy przewidujące przewóz tylko jednego - dwojga dzieci dopuszczalne są tylko w przypadkach zlecenia dowozu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający odrębnie ustali harmonogram, trasę przewozu oraz liczbę dzieci. Z początkiem każdego roku szkolnego oraz semestru, a także po każdej zmianie planu zajęć w szkołach powodujących zmianę organizacji dowozu, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu rozkład przewozów. Zamawiający ma prawo wnosić poprawki i uzupełnienia do przedłożonego rozkładu przewozów. 5) zamawiający wymaga bezwzględnie aby w czasie każdego kursu w pojeździe znajdował się opiekun, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przewozu. 6) opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, przygotowana do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, posiadająca przeszkolenie lub kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, udokumentowane certyfikatem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, formy doskonalenia lub uzyskania kwalifikacji. 7) pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi następuje w momencie wejścia dziecka do pojazdu (odebranie dziecka od rodziców w miejscu wsiadania i przekazania pracownikowi szkoły/placówki (analogicznie w drodze powrotnej). 8) dowozy mogą odbywać się wyłącznie pojazdami zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów. Pojazdy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami. 9) pojazdy użyte przez Wykonawcę do przewozu dzieci muszą posiadać pasy bezpieczeństwa i spełniać następujące wymagania: • pojazdy muszą być objęte aktualnym, pełnym ubezpieczeniem (OC, AC, NW dla pasażerów), • pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane, • pojazdy muszą być sprawne pod względem technicznym, • dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania techniczne, • w pojazdach muszą być zapewnione właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny. 10) na dzień sporządzania SIWZ do korzystania z dowozów uprawnione są 48 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci dowożone indywidualnie jednym samochodem). Wskazana liczba może ulec zmianie. Szkoły i przedszkola położone są na terenie miasta Poznania lub w miejscowościach, w których siedzibę mają specjalistyczne ośrodki, do których uczniowie mają wskazanie. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. 11) łączna długość tras do przewozu wynosi szacunkowo 186 220 km w okresie od 1.09. 2019 do 31.08. 2020 r., 12) każdy samochód musi być obsługiwany przez kierowcę i opiekuna. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna, 13) wykonawca będzie wykonywał usługę przewozową przy pomocy pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozów osób niepełnosprawnych. Wykonawca powinien dysponować co najmniej sześcioma pojazdami wyposażonymi w odpowiednie pasy mocujące wózek; podnośnik, dźwig, platformę lub najazdy; posiadający homologację lub inne dokumenty dopuszczające te urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych. Pojazdy przeznaczone do wykonywania tej usługi muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa przewidziane w przepisach określających warunki i normy przewozu osób niepełnosprawnych i poruszania się po drogach publicznych. Pojazdy na każdej trasie muszą być odpowiednio oznakowane (znak informujący o osobach niepełnosprawnych, znak Stop oraz znak Uwaga Dzieci, wyraźnie widoczny podczas wsiadania i wysiadania uczniów), 14) rozkład jazdy odnośnie wszystkich kursów Wykonawca przekaże do Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami (OZK) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, 15) pracownicy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w środek łączności (np. telefon komórkowy), 16) wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób, 17) w okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do pojazdów nie może zalegać lód i nie mogą być śliskie. 18) zamawiający wymaga aby w okresie trwania umowy Wykonawca zapewnił ciągłość usług, 19) wykonawca będzie wykonywał usługę pojazdami samochodowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt. Samochody muszą posiadać widoczne oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej - zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 póź. zm.). 20) zamawiający w każdym czasie trwania umowy może skontrolować opiekunów i pojazdy w szczególności w zakresie ich zgodności z zapisami SIWZ oraz wymogami technicznymi umożliwiającymi załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej. Wykonawca jest zobowiązany wezwanie Zamawiającego udostępnić pojazdy do kontroli przed siedzibą Zamawiającego. Wykonawca, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, jest zobowiązany przedstawić wykaz opiekunów wraz z ich kwalifikacjami. W przypadku zmiany opiekuna w trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego, przedstawiając odpowiednie kwalifikacje. 21) zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z póź. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póź. zm.). 5. CPV – 60130000-0 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli pojazdów pod kątem sprawdzenia wszystkich wymogów zawartych w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udostępnić pojazdy do kontroli przed siedzibą Zamawiającego. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.). Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 6.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez kierowców i opiekunów. 6.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób: a1) usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, a2) wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenie wykonawcy zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych. a3) wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: b1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 6.3. ppkt. a2) i a3) SIWZ lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000zł. b2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.3. ppkt. a2) i a3) lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. b3) w przypadku niezatrudnienia, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za okres prac, w którym wymogu zatrudnienia nie dochował, b4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie. b5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: dowóz kolejnych dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 2a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na przewóz osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie usługi polegające na przewozie osób niepełnosprawnych, świadczonych w sposób ciągły przez minimum 10 miesięcy o wartości co najmniej 200 000zł. brutto każda). 3b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiającym wykonanie zamówienia w narzuconym przez Zamawiającego standardzie - wymagane jest posiadanie środków transportu przygotowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (Wykonawca powinien dysponować co najmniej sześcioma pojazdami wyposażonymi w odpowiednie pasy mocujące wózek; podnośnik, dźwig, platformę lub najazdy; posiadający homologację lub inne dokumenty dopuszczające te urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych). Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący posiadania uprawnień, zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2a, 3a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 3. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 3a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz §8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Wymagany dokument to: dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów zgodnie z §14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg załącznika do SIWZ; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – pojazdów, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem do SIWZ; d) aktualna licencja na przewóz osób; e) dokumenty (homologacje, certyfikaty i inne) dopuszczające pojazdy i urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego, średnią wartość sześciu pojazdów, którymi będzie wykonywana usługa przewozu, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego). 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego

20,00

jakość pojazdów

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w szczególności w przypadku: a) wystąpienia klęsk żywiołowych, b) wystąpienia siły wyższej. 3. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła zmiana, zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego. 4. W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w art. 144 ustawy Pzp. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny umownej przedmiotu umowy wymagać będzie wykazania przez Wykonawcę poniesionych kosztów. Zgłoszenie żądania przez Wykonawcę wymagać będzie udokumentowania poniesionych kosztów. Zamawiający dokona weryfikacji żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Pobierz: SIWZ wraz z załącznikami

załączniki w wersji edytowalnej

wykaz placówek

wyjaśnienia1

informacja z otwarcia ofert

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-02 12:06:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-02 12:06:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2019-07-10 11:25:33)
Lista wiadomości